Khánh Thành 03 Giếng Nước, Khám Bệnh Miễn Phí, Tăng Sách Tại Hà Giang